algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Albers en van Tienen B.V.

De Algemene Voorwaarden kunt u hier downloaden.

Artikel 1.

Albers en van Tienen B.V. is een naar Nederlands recht opgerichte besloten vennootschap die zich ten doel stelt de notariële praktijk te beoefenen. Een lijst van de aandeelhouders in Albers en van Tienen B.V., althans van de personen die aandelen in Albers en van Tienen B.V. via hun respectieve houdstermaatschappijen houden – welke personen conform internationaal gebruik ook wel als “partners” worden aangeduid – wordt op verzoek toegezonden.

Artikel 2.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, die aan Albers en van Tienen B.V. worden verstrekt.

Artikel 3.

De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van Albers en van Tienen B.V., maar ook ten behoeve van alle “partners” (als hiervoor bedoeld) respectievelijk alle andere personen die voor Albers en van Tienen B.V. werkzaam zijn, respectievelijk alle personen die bij de uitvoering door Albers en van Tienen B.V. van enige opdracht zijn ingeschakeld, respectievelijk alle personen voor wier handelen of nalaten Albers en van Tienen B.V. aansprakelijk zou kunnen zijn.

Artikel 4.

 1. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Albers en van Tienen B.V. Dat geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht wordt gegeven, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Het staat Albers en van Tienen B.V. vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door de door haar aan te wijzen “partners” (als hiervoor bedoeld) en personeelsleden van Albers en van Tienen B.V. te laten uitvoeren, in voorkomend geval met inschakeling van derden.
 3. Albers en van Tienen B.V. zal bij de uitvoering van de haar verleende opdrachten, bij de uitvoering van alle werkzaamheden en bij de selectie van door haar in te schakelen andere personen de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.
 4. De opdrachtgever, ook in het geval deze optreedt voor en namens een derde (waaronder begrepen een nog op te richten rechtspersoon), zal gehouden zijn tot nakoming van de op hem rustende verplichtingen, waaronder begrepen de voldoening van het honorarium.
 5. Albers en van Tienen B.V. zal voor de uitvoering van de aan haar verleende opdracht een gebruikelijk honorarium in rekening brengen, tenzij anders wordt overeengekomen. Indien meer werkzaamheden uitgevoerd worden dan gebruikelijk, zal een hoger honorarium in rekening worden gebracht dan gebruikelijk. Bij het voortijdig beëindigen of intrekken van de opdracht, al dan niet als het gevolg van het niet doorgaan van de beoogde rechtshandeling(en), zal een honorarium in rekening worden gebracht welke in overeenstemming is met de reeds uitgevoerde werkzaamheden.
 6. De opdrachtgever aan wie, door middel van een declaratie of op andere wijze, betaling van honorarium of verschotten is verzocht en van wie binnen de vervaltermijn nog geen betaling is ontvangen, is aansprakelijk voor de kosten die Albers en van Tienen vanaf het moment van het verstrijken van de vervaltermijn, zowel in als buiten rechte, ter inning van haar vordering maakt, alsmede ter zake van de door Albers en van Tienen B.V. bestede tijd op basis van het op het kantoor voor de desbetreffende medewerkers gebruikelijke uurtarief. Tevens is hij vanaf dat moment rente over die vordering verschuldigd. De rente bedraagt één procent (1%) per maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volle maand.
 7. Albers en van Tienen B.V. is bevoegd openstaande declaraties te verrekenen met gelden welke ten behoeve van de opdrachtgever worden gehouden op de kwaliteitsrekening.
 8. Bij niet tijdige betaling door de opdrachtgever is Albers en van Tienen B.V. bevoegd de uitvoering van haar werkzaamheden op te schorten totdat de betaling heeft plaatsgehad, zonder daardoor op enige wijze aansprakelijk te zijn voor de schade die de opdrachtgever daardoor lijdt.

Artikel 5.

 1. Indien de uitvoering van een opdracht door Albers en van Tienen B.V. leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid, met inachtneming van het bepaalde in lid 3, steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de ter zake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van Albers en van Tienen B.V. wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van Albers en van Tienen B.V. komt.
 2. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in lid 1. bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot driemaal het door Albers en van Tienen B.V. in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte bedrag, tot een maximum van EUR 10.000.
 3. Albers en van Tienen B.V. is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden zoals bedoeld in artikel 3 lid 2 namens de opdrachtgever te aanvaarden. Iedere aansprakelijkheid van Albers en van Tienen B.V. voor een tekortkoming van een derde is beperkt tot het bedrag dat de opdrachtgever bij een rechtstreekse aanspraak jegens die derde had kunnen ontvangen.
 4. Elk recht op schadevergoeding vervalt in elk geval twaalf maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit; hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW.

Artikel 6.

 1. De wijze waarop communicatie met en ten behoeve van opdrachtgevers plaatsvindt, waaronder uitdrukkelijk begrepen communicatie via e-mail geschiedt geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 2. Het gebruik van elektronische middelen ter vaststelling van de identiteit van partijen, alsook het gebruik van elektronische handtekeningen, komt geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever. Het staat Albers en van Tienen B.V. volledig vrij om het gebruik van deze middelen naar eigen inzicht te weigeren.

Artikel 7.

Op grond van de geldende regelgeving is Albers en van Tienen B.V. verplicht bij het aanvaarden van een opdracht onder meer de identiteit van de opdrachtgever vast te stellen, na te gaan of niet in redelijkheid aanwijzingen bestaan dat de opdracht strekt tot voorbereiding, ondersteuning of afscherming van onwettige activiteiten en zonder toestemming van en zonder het informeren van de opdrachtgever melding te doen van verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties bij de betreffende autoriteiten. Daarnaast is Albers en van Tienen B.V. als gevolg van de Richtlijn van de Raad (EU) 2018/822 van 25 mei 2018 onder omstandigheden ook verplicht inlichtingen over meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies te verstrekken aan de fiscale autoriteiten. Ook zal Albers en van Tienen B.V. anderszins (wettelijk) verplicht (kunnen) zijn om (persoons)gegevens te verstrekken aan derden. Hiervoor wordt onder meer verwezen naar de privacy verklaring van Albers en van Tienen B.V. Door het verstrekken van een opdracht aan Albers en van Tienen B.V. bevestigt de opdrachtgever hiermee bekend te zijn en, voor zover nodig, de betreffende identiteitsgegevens te verstrekken.

Artikel 8.

De Klachten- en Geschillenregeling Notariaat is van toepassing. Zie daarvoor www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl

Artikel 9.

De notaris houdt zich aan alle bestaande beroeps- en gedragsregels. Een uitleg van deze regels is te vinden in de door de KNB in overleg met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis opgestelde consumentenbrochure ‘Spelregels voor notaris en consument’. Deze brochure is terug te vinden op www.knb.nl en kan op verzoek worden verstrekt.

Artikel 10.

Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal gesteld. Ingeval van geschil over inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden, zal de Nederlandse tekst bindend zijn.

Artikel 11.

De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen zullen, ter keuze van de eisende partij, worden beslecht door de Rechtbank te Amsterdam. Indien Albers en van Tienen B.V. als eisende partij optreedt, is zij in afwijking hiervan bevoegd het geschil aanhangig te maken bij de voor de opdrachtgever in aanmerking komende buitenlandse rechter.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank te Amsterdam en zijn opgenomen op de website van Albers en van Tienen B.V.: www.avtn.nl.

Privacyverklaring

De privacyverklaring kunt u hier downloaden.